Page 11 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

İstihdam Politikası......................................................................................................................25
Tablo 11: Asgari Ücretin İşverene Maliyeti........................................................................27
Tablo 12: Ülkeler Arası Karşılaştırma Gelir Vergisi, İşçi ve İşveren
Sosyal Güvenlik Kesintileri.................................................................................28
Demografi..................................................................................................................................29
Kayıt Dışı Ekonomi ve Sosyal Bilinç.............................................................................................29
Grafik 13: Toplanan Vergilerin Harcanmasına İlişkin Düşünceler......................................30
Grafik 14: Bilinç................................................................................................................31
4. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SONUÇLARI. ....................................................................................... 32
İstatistiki Sonuçları.....................................................................................................................32
Kaynak Kullanımına İlişkin Sonuçları. .........................................................................................32
Haksız Rekabet...........................................................................................................................32
Şekil 1: Verimlilik Ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi.................................................................33
Vergi Rejimine İlişkin Sonuçları. .................................................................................................33
Tablo 13: Vergi Kaybı (1998-2004).................................................................................34
Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Sonuçları.................................................................................34
Tüketici Haklarına İlişkin Sonuçları. ............................................................................................34
İşletmeye İlişkin Sonuçları. .........................................................................................................35
Vatandaş-Devlet İlişkisine İlişkin Sonuçları. ................................................................................35
Grafik 15: Kayıt Dışı Ekonominin Zararları........................................................................35
5. EKONOMİDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASINA İLİŞKİN
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR......................................................................................... 36
SONUÇ............................................................................................................................................ 38
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE GZFT ANALİZİ.................................................................. 39
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008–2010)................................ 41
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI İLE İLGİLİ
2009/3 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ....................................................................................... 42
GİRİŞ............................................................................................................................................... 43
AMAÇ/HEDEF TABLOSU.................................................................................................................. 43
1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK........................................................................................ 44
2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK. ...... 44
3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK.............................. 45
İZLEME VE DEĞERLENDİRME.......................................................................................................... 45
EYLEM PLANI (2008–2010)............................................................................................................. 47
KISALTMALAR................................................................................................................................. 48
KAYNAKÇA. .................................................................................................................................... 78