Page 139 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

66
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
59
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 1. Denetim Kapasitesini Geliştirmek
Say-2000i sistemi veri ambarı olanakları
kullanılarak yapılacak analiz çalışmaları
sonucunda bazı kamu harcama
kalemlerinde gözlenmesi ve saptanması
olası yolsuzluk risk değerlendirme
göstergelerinden hareketle: kamu
harcamaları, yolsuzluk ve kayıtdışı ekonomi
arasındaki ilişki boyutunun
ölçümlenmesi, bu ölçümlemelerden
hareketle önleyici denetim çalışmaları
yürütülmesi ve bu çalışmaların sektörel vergi
incelemeleri ile desteklenmesi sağlanacaktır.
Analiz edilen ve
incelenmesi istenen
olay sayısı
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Sürekli
Yasalara aykırı
yöntemlerle harcandığı
ve kayıtdışı ekonomi
ile ilintisi tespit edilen
tutar
Maliye Bakanlığı
(Muhasebat Genel
Müdürlüğü)
60
MTK VEDEBİS projesi imkanları da
kullanılarak merkezden VEDOP ve Veri
Ambarı üzerinden yapılacak veri analiz
çalışmaları sonucunda kayıtdışı işlemler
açısından “Yüksek Riskli Mükellefler
Matrisi”nin oluşturulması ve bunun diğer
vergi inceleme birimleri ile paylaşılması
sağlanacaktır.
Yüksek Risk
düzeyindeki olduğu
tespit edilen mükellef
sayısı
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Maliye Teftiş
Kurulu)
Sürekli
Güncellenen veri sayısı
61
Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak
amacıyla yolcu taşıyan firmalara varış öncesi
bilgi verme yükümlülüğü getirilecek ve
yolcu görüntülerinin Gümrük İdaresince
görülebilmesi için havalimanlarında
işletici kuruluşlarca gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
İmzalanan protokol
sayısı
Gümrük
Müsteşarlığı
Gümrük
Müsteşarlığı
2008-2010