Page 141 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

68
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
67
AMAÇ 2. DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE
YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK
Hedef 1. Denetim Kapasitesini Geliştirmek
Yapısı gereği izlenmesi zor olduğu
kadar mevzuat gereği kayıtlılık durumu
sınırlanan tarım sektörü dışında kalan,
denetimde öncelikli sektörlere yönelik
denetim rehberleri
hazırlanacak,
belirlenen
sektörlerde denetimler yapılacaktır.
2010 yılı sonuna
kadar en az on sektörün
denetim rehberlerinin
hazırlanması, bu
sektörlerden en az
altısının denetimlerinin
tamamlanması.
SGK
SGK
2008-2010
68
Teftiş hizmetlerinin daha hızlı, etkin,
verimli ve kesintisiz bir biçimde
sürdürülerek hizmetalanlara daha hızlı
ve nitelikli hizmet sunulması amacıyla
tüm İş Müfettişlerine diz üstü bilgisayar
verilecektir.
Personele verilen diz üstü
bilgisayar sayısı
ÇSGB
ÇSGB
2008
69
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin
beşeri, mesleki ve teknolojiyi kullanma
kapasitesinin arttırılması amacıyla insan
kaynakları ve yönetim kapasitesini
arttıracak eğitimler düzenlenecektir.
İş Müfettişlerinin
kullandıkları bilgisayar ve
yazıcı gibi teknik donanım
sayıları
ÇSGB
ÇSGB
2008-2010
Eğitimden geçen personel
Gerçekleştirilen eğitimlerin
kişi başına ve toplam
süreleri,
Teftiş sonucu düzenlenen
raporlardan hatalı ya da
eksik olanların oranı
70
Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde
31.12.2010 itibariyle ulusal marker
uygulamasına geçilecektir.
TÜBİTAK tarafından
sürdürülen AR-GE
Sonuçları, İlgili Lisans
Sahiplerinin Bildirimleri
EPDK, TÜBİTAK,
İlgili Lisans
Sahipleri
EPDK
2008-2010
71
Akaryakıt analizleri için Akredite
Laboratuvar Kurulumu
gerçekleştirilecektir.
Üniversitelerin
bildirimleri, Analiz Miktar
ve sonuçları
EPDK, Protokol
İmzalanan İnönü
Üniversitesi,
Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve
Ege Üniversitesi
EPDK
2008
Denetimde görev alacak uzman ve
uzman yardımcısı personel sayısı
artırılacaktır.
Personel sayısındaki artış TAPDK
TAPDK
2008-2009