Page 149 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

76
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
98
AMAÇ 3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK
Hedef 2. Eğitim ve Tanıtım Yoluyla Toplumsal
Mutabakatı Sağlamak ve Güçlendirmek
Mükelleflerin bilgilendirilmesi için eğitim
faaliyetleri düzenlenecek, bu çerçevede
eğitim kurumlarından veya diğer
kuruluşlardan gelecek eğitim, kurs, seminer,
konferans ve benzeri konulardaki talepler
yerine getirilecektir.
Bilgilendirme ve eğitim
çalışması sayısı
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Sürekli
Çalışmalara ayrılan
eleman ve gün sayısı
99
Vergi mevzuatının geliştirilmesi ve
güncelleştirilmesine ilişkin görüş ve
önerilerde bulunulacak, çalışmalara katılım
sağlanacak ve seminerler verilecektir.
Yazılan Araştırma
raporu ve tez
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Maliye Bakanlığı
(Hesap Uzmanları
Kurulu)
Sürekli
Katılınan seminer ve
konferans
Üniversite veya diğer
kurumlarda verilen
dersler için ayrılan
işgücü ve gün sayısı
Bakanlıkça gerekli
görülen görevlilerin
eğitimi için harcanan
işgücü ve gün sayısı
100
Sanayi Stratejisinin sanayi envanteri
üzerinden geliştirileceği ve kayıt içine
girmenin faydalarının anlatılması amacıyla,
hazırlanmakta olan Sanayi Stratejisinin
uygulanması sürecinde bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Bilinçlendirme
faaliyetleri kapsamında
düzenlenen toplantı,
seminer vb. sayısı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, DPT,
KOSGEB, Hazine
Müsteşarlığı, DTM,
TOBB
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
2009-2010
101
Merkez birimleri ile Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri bünyesinde bilgi alınması
için“rehberlik” ile “e-posta” servislerinin
kurulması ve bu servislerin sosyal güvenliğe
muhatap tüm kesimlerin sosyal güvenlik
mevzuatı konusunda bilinçlendirilmeleri
sağlanacaktır.
Söz konusu servisler
aracılığıyla sosyal
güvenlik konusunda
vatandaşların doğru bir
şekilde ve kaynağından
bilgi almalarının ve
bilgilendirilmesinin
sağlanması
SGK
SGK
2008-2009
102
Kayıt dışı istihdam ve sosyal güvenlik
reformu konusunda hazırlanacak kitapçık
ve broşürlerle toplumun tüm kesimlerinin
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Potansiyel sigortalıların
sosyal güvenlik
sistemine dahil edilerek
sigortalı sayısının
artırılması
SGK
SGK
2008-2009