Page 17 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

7
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Tablo 2: Kayıt Dışı Ekonomi Tahmin Sonuçları-Input-Output Yöntemi
(Hesap Uzmanları Kurulu)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vergi Uyumu (%)
62,74 66,54 73,88 68,52 70,26 70,39 69,93
KDE (%)
37,26 33,46 26,12 31,48 29,74 29,61 30,07
Kaynak:
HUK
HUK tarafından yapılan ölçümlerde, Türkiye’de 1998–2004 yılları arasında kayıt dışı ekonominin
GSMH’ya oranının %26–37 arasında değiştiği hesaplanmıştır. 1998 yılı kayıt dışılık oranı %37 olarak en
yüksek seviyede, 2000 yılında ise %26 olarak en düşük seviyede hesaplanmıştır (Tablo 2).
Kayıt dışı ekonomi ile bağlantılı olan kayıt dışı istihdam, günümüzde tüm ülkelerin en önemli
ekonomik ve sosyal sorunlarından birisidir. Son dönemde, küresel rekabetin artması, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle beraber kayıt dışılığı da içinde barındıran üretimde esnekliğin artması ve
buna bağlı olarak resmi olmayan işgücü piyasasının toplam işgücü içinde önemli oranlara ulaşması, kayıt
dışı istihdam sorununun büyümesini tetiklemektedir.
Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre, 2007 Aralık itibariyle toplam istihdam 20.443.000 kayıt
dışı istihdam ise 8.868.000’dir. 2006 Aralık itibariyle %47,1 olan kayıt dışı istihdam oranı 2007 yılsonunda
%43,4’e düşmüştür. Toplam istihdamın çok önemli bir bölümünü kayıt dışı istihdam oluşturmaktadır
(Tablo 3).
Kayıt dışı istihdamın hangi sektörlerde yoğunlaştığının belirlenmesi kayıt dışı ekonomi ilemücadelede
doğru tedbirlerin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Bunun için TÜİK tarafından yapılmakta olan Hane
Halkı İşgücü Anketleri’nin sonuçlarını incelememiz gerekmektedir.
Ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımına bakıldığında, 2007 yılında hizmet sektörünün %49,5 ile
birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hizmet sektörünü sırasıyla tarım, sanayi ve inşaat sektörleri takip
etmektedir (Tablo 3 ve Grafik 2).