Page 19 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

9
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Ücretli
87
37
42,5
97
48
49,5
Yevmiyeli
385
380
98,7
214
213
99,5
İşveren
97
64
66,0
68
43
63,2
Kendi hesabına
2.484
1.950
78,5
2.412
1.810
75,0
Ücretsiz aile işçisi
2.363
2.330
98,6
2.118
2.077
98,1
Tarım
5.416
4.760
87,9
4.908
4.191
85,4
Tarım dışı
15.342
5.021
32,7 15.535
4.677
30,1
Toplam
2006 Aralık
2007 Aralık
Toplam
istihdam
Kayıt dışı
istihdam
Kayıt dışı
(*)
(%)
Toplam
istihdam
Kayıt dışı
istihdam
Kayıt dışı
(*)
(%)
2006 Aralık sonu itibariyle toplam çalışan sayısının 20.758.000 kayıt dışı çalışan sayısının 9.781.000
olduğu ve 2007 Aralık sonu itibariyle toplam çalışan sayısının 20.443.000’e ve kayıt dışı çalışan sayısının
ise 8.868.000’e düştüğü gözlenmektedir. Dolayısıyla, 2006 ve 2007 yılları karşılaştırıldığında toplam
çalışan sayısında %1,5’lik bir azalma meydana gelirken, toplam kayıt dışı çalışan sayında %9,3’lük bir
azalma meydana gelmiştir (Tablo 4).
Aynı dönem için tarım ve tarım dışı sektörler değerlendirildiğinde 2006 yılı itibariyle toplam
istihdam içerisinde tarımın payının %26,09 olduğu ve aynı dönemde tarımda kayıt dışı istihdam edilenlerin
toplam kayıt dışı istihdam içindeki payının %48,67 olduğu görülmektedir. Tarım sektörü kendi içinde
değerlendirildiğinde ise, tarımda kayıt dışı istihdam oranı %87,9 ‘dur.
Tarım ve tarım dışı sektör 2007 yılı itibariyle değerlendirildiğinde, tarımda istihdam edilenlerin
toplam istihdam içerisindeki payının %24,01 olduğu ve aynı dönemde tarımda kayıt dışı is
tihdam edilenlerin toplam kayıt dışı istihdam içindeki payının %47,26 olduğu görülmektedir. Tarım
sektörü kendi içinde değerlendirildiğinde ise, tarımda kayıt dışı istihdam oranı %85,4 tür.
Tablo 4: İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu
(Bin kişi, 15+ yaş)
Kaynak:
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları
(*) Kayıt dışı: Yaptığı işten dolayı, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanlar.
Hane halkı işgücü anketi sonuçlarındaki yeni düzenleme sadece 2007 ADNKS toplam nüfusu esas alınarak yapılmıştır. Yaş
grubu, cinsiyet ve kent/kır dağılımları dikkate alınmamıştır.
Ücretli
10.537
2.323
22,0 11.054
2,175
19,7
Yevmiyeli
1.382
1.249
90,4
1.196
1.095
91,6
İşveren
1.077
290
26,9
1.178
282
24,8
Kendi hesabına
4.912
3.189
64,9
4.502
2,903
64,5
Ücretsiz aile işçisi
2.850
2.731
95,8
2.513
2.402
95,6
Ücretli
10.451
2.287
21,9 10.956
2.127
19,4
Yevmiyeli
997
869
87,2
983
882
89,7
İşveren
980
226
23,1
1.110
250
22,5
Kendi hesabına
2.428
1.239
51,0
2.091
1.092
52,2
Ücretsiz aile işçisi
487
400
82,1
395
325
82,3
Toplam
20.758
9.781
47,1 20.443
8.868
43,4