Page 23 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

13
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
DİE Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı sonuçlarına göre (2002), ülkemizdeki toplam girişim sayısı
1.720.598’dir. “Mikro Ölçekli” olarak tanımlanan 1–9 kişi çalıştıran girişim sayısı 1.633.509’dur. Bu
sayı girişimlerin %94,94’ünü oluşturmaktadır. Girişimlerin %3,09’unda (53.246 girişim) 10–49 kişi
çalıştırmaktadır. Girişimlerin %1,38’inde ise ücretle çalışanlar bulunmamakta, aktif çalışan iş sahibi
ve ortaklar ile ücretsiz çalışan aile fertleri girişimde çalışmaktadır. Çok birimli girişimler açısından bu
dağılıma bakıldığında, 1–9 kişi çalıştıran girişimlerin payı %80,48, 10–49 kişi çalıştıran girişimlerin payı
ise %14,92’dir. Girişimlerin sektörel dağılımlarına (Tablo 6) bakıldığında %46,19 ile ticaret sektörünün ilk
sırada yer aldığı görülmektedir. İmalat sektörü %14,35 ile ikinci sırada, ulaştırma, depolama, haberleşme
sektörü ise %14,21 ile üçüncü sırada yer almaktadır.
Bu yapı KOBİ’lerin gerek ölçek ekonomilerini yakalamaları gerek uzun vadeli büyümelerini sağlayacak
kurumsal ve beşeri kaynakları yaratıp geliştirmeleri bakımından ciddi bir engeldir.
Sektörel açıdan baktığımızda, imalat sanayindeki işletmelerin ölçeklerine göre dağılımında (Tablo
7), mikro ölçekli olarak tanımlanan 1–9 işçi çalıştıran işletmelerin, imalat sanayindeki top-lam işletmelerin
%89,12’sini oluşturarak en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 7: İmalat Sanayindeki İşletmelerin Ölçeklerine Göre Dağılımı
Çalışan sayısı
İşletme sayısı
%
Sadece işletme sahibi
1.509
0,61
1 - 9
220.030
89,12
10 - 49
20.325
8,24
50 - 99
2.453
0,99
100 - 150
946
0,38
151 - 250
719
0,29
250+
917
0,37
Toplam
246.899
100,00
Kaynak: DİE
Sermayeye erişim, firmaların ölçek ekonomilerine ulaşmaları ve daha verimli bir üretim
aşamasına geçebilmeleri bakımından kritik önemdedir. Bu da çoğu zaman büyüme için yeterli
olmamaktadır. Diğer OECD ülkelerine oranla, Türkiye’de yerleşik KOBİ’lerin banka finansmanına
erişimleri son derece kısıtlıdır (Grafik 4). Bu durum, bir taraftan KOBİ’lerin ayakta kalabilmesi
için fason üretim yapan işletmelere dönüşmelerine; diğer taraftan da bazı faaliyetlerini kayıt dışı
alanlara kaydırmasına ya da gelirlerinin bir kısmını beyan dışı bırakarak daha az vergi ödemelerine
yol açmaktadır.