Page 24 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

14
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Grafik 4: Çeşitli Ülkelerde Toplam Krediler İçinde KOBİ’lerin Payı
Kaynak: Çetindamar 2002 ve Ayhan 2005
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde belge düzeninin yerleşmemiş olması da kayıt dışı ekonomik
faaliyetleri etkilemektedir.
Bürokratik formalitelerin fazlalığı da işletmelerin kayıt dışında kalmayı tercih etmelerine sebep
olabilmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business, Turkey 2008” adlı çalışma, işe
başlama verileri tetkik ve araştırma yatırımlarında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin işlemlerini
kanuni olarak tamamlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları prosedürleri temel almıştır. İş yapma kolaylığı
açısından, işe başlamadan işyeri kapatmaya kadar belli başlı 10 aşamanın (işe başlamak, lisanslarla
uğraşmak, işçi çalıştırmak, mülkleri kayıt altına almak, kredi almak, yatırımcıları korumak, vergi ödemek,
sınır ticareti yapmak, sözleşmeleri yürütmek ve bir işi kapatmak) değerlendirildiği bu çalışmada Türkiye
ortalama iş yapma kolaylığı açısından 178 ülke arasında 57’nci sırada yer almaktadır (Grafik 5). Ancak,
iş yapma kolaylığı aşamaları kendi içinde değerlendirildiğinde, Türkiye işçi çalıştırmada 136’ncı, lisans
almada 128’inci ve işletme kapatmada ise 112’nci sıradadır.
A.B.D.
Almanya
Hindistan
Japonya
İngiltere
G. Kore
Fransa
Türkiye
42,7
35,0
15,3
50,0
27,2
46,8
48,0
8,8
0
10
20
30
40
50