Page 26 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

16
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Nakit Ekonomisi
Kayıt dışı ekonomide genel olarak nakit para kullanımının daha çok tercih edildiği kabul edilmektedir.
Faaliyetlerin nakit para ve takas yoluyla yapılması ödeme delillerini ortadan kaldırmaktadır. Kredi kartı gibi
kayıt altına almanın kolay olduğu ödeme araçlarına yönelmek kayıt dışı ekonomi ile mücadele açısından
önemlidir.
Bilindiği üzere, ekonomide mal ve para hareketi olmak üzere iki yönlü bir akım vardır. Gelişmiş
ülkelerde vergi denetimleri para hareketlerini izlemek suretiyle yapılır. Zira, para hareketleri büyük
çoğunlukla bankalar üzerinden yapılır ve bu hareketler banka sisteminde iz bırakır. Bu nedenle daha
sonra bu hareketlerin tespit edilmesi mümkündür. Mal hareketleri ise iz bırakmaz ve bu hareketleri anında
tespit etmediğiniz zaman, sonradan tespiti mümkün değildir. Gelişmemiş ülkelerde ise mal hareketlerine
dayalı bir vergi incelemesi öne çıkar. Çünkü bu ülkelerde finans sektörü gelişmemiştir ve ekonomi nakit
hareketlerine dayanır.
Ülkemizde Hesap Uzmanları Kurulu’nun 2004 yılında yaptıkları incelemeler sonucunda tespit ettikleri
yaklaşık 9 katrilyon liralık matrah farkının yaklaşık 1,1 katrilyon lirası para hareketlerinin incelenmesi sonucu
ortaya çıkarılmıştır ve bu faaliyetler tamamen kayıt dışıdır. Söz konusu incelemeler göstermektedir ki
ekonomide kayıtlılığı teşvik edici bir araç olarak değerlendirilen kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması
kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli adımlardan birisidir.
Ekonomide kayıtlılığı teşvik edici bir araç olarak değerlendirilen kartlı ödeme sistemlerinin son
yıllarda ekonomideki canlanmanın yanı sıra finansal sisteme ve “oyun kuralları” netleştirilen banka ve
kredi kartları piyasasına duyulan güvenin bir sonucu olarak hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Örneğin
2001 yılının sonunda yaklaşık 14 milyon olan kredi kartı sayısı 2007 yılsonunda 37 milyonu aşmış
bulunmaktadır. Benzer şekilde 2001 yılsonunda 32 milyon civarında bulunan banka kartı sayısı 2007
yılsonunda 56 milyona yaklaşmış bulunmaktadır.
Banka ve kredi kartları sayısında görülen belirgin artışa paralel olarak söz konusu kartlar aracılığıyla
gerçekleştirilen işlemlerin özel tüketim harcamaları içerisindeki payının ve gayri safi yurt içi hâsılaya
oranının giderek arttığı gözlenmektedir; 2001 yılında kredi kartı ile gerçekleştirilen harcamaların özel
kesim nihai tüketim harcamalarına oranı %10’un altında iken 2007 yılı itibarıyla özel kesim nihai tüketim
harcamalarının %30,2’sinin kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Söz konusu oranlar
banka kartı ile alışveriş için sırasıyla %0,1 ve %0,7, banka kartı ile nakit çekilişleri için %17,8 ve %30,1’dir.
Banka ve kredi kartı işlem tutarlarının yeni açıklanan gayri safi yurt içi hâsıla serisine oranı da benzeri bir
trendi gözler önüne sermektedir.