Page 28 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

18
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Vergi politikası
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış nedenlerine vergisel bir pencereden baktığımızda
aşağıdaki sonuçlara ulaşmaktayız:
• Vergi mevzuatındaki karmaşıklığın, kanunların anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini
zorlaştırması,
• Vergi oranlarının yüksekliği, vergi oranlarının sık sık değişmesi ve ek vergiler konulması,
• Türk Vergi Mevzuatında yer alan muafiyet ve istisnalar,
• Denetim sürecinin etkinliğini ve kalitesini önemli derecede etkileyen denetim ilke ve standartlarının
geliştirilmesi gerekliliği,
• Denetimde koordinasyon eksikliği,
•Mevcut vergi ceza sisteminin caydırıcı olmaması,
• Vergi kanunlarını uygulamakta olan birimlerin bürokratik işlemlere boğulmuş olması,
• Ekonomik kriz dönemleri haricinde vergi afları,
• Bilgilendirici ve yönlendirici muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin yetersizliği,
Analiz sırasında incelenen bazı çalışmalarda, Türkiye’de vergi oranlarının yüksek olduğu vurgusu
yapılmaktadır. Ancak, aşağıda Tablo 9 ve Tablo 10’da yer alınan veriler değerlendirildiğinde, KDV ve
Kurumlar Vergisi OECD ülkeleri karşılaştırmalarında (KPMG ve OECD çalışmaları) bu oranların yüksek
olmadığı tespit edilmiştir.