Page 36 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

26
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Kayıt dışı istihdamı ortaya çıkaran nedenler ise çeşitlidir.
Öncelikle, ücretten yapılan sigorta pirimi, vergi gibi kesintiler işveren için büyük bir yük
oluşturmaktadır. Bununla birlikte işçilerin işe başlarken “brüt ücret” üzerinden değil, net ücret üzerinden
anlaşmaları kanunların esasen işçiyi yükümlü tuttuğu fakat ödenmesinde işvereni sorumlu saydığı bazı
yükümlülüklerin (sigorta primi işçi hissesi, zorunlu tasarruf işçi hissesi, gelir vergisi vb.) işveren tarafından
katlanılmamasına sebep olmaktadır.
İşveren üzerindeki mali yükümlülüklerin etkisi özellikle küçük işletmelerde kendini daha fazla
hissettirmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ülkemizde toplam istihdamın %45’ini,
yatırımların %27’sini gerçekleştirirken toplam kredilerin sadece %3 – 4’ünü kullanmaktadır. Bu tür
işletmeler ancak ağır mali yükümlülüklerden (vergi, sigorta primi vb.) kaçarak kendilerine finansman
kaynağı yaratabilmektedir. Diğer yandan küçük işletmeler, çeşitli vergi yasalarının yanı sıra, Bağ-Kur, SSK,
Belediye Yasası, Çevre Kanunu vb. mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için hem zaman
hem de para harcamak zorundadırlar. Bu durum zaten finansman sıkıntısı içinde bulunan KOBİ’leri daha
da zora sokmakta ve bu tür işletmeleri kaçak işçi çalıştırmaya teşvik etmektedir.
İstihdam üzerindeki vergisel yüklerin ağırlığı, istihdamın kısmen veya tamamen kayıt dışına
kaymasına yol açmaktadır. Brüt gelir ile net gelir arasındaki makas açıldıkça, kayıt dışı istihdamın cazibesi
artmaktadır.