Page 39 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

29
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
Demografi
Demografik dinamikler işsizliği ve kayıt dışı istihdamı artıran bir nitelik kazanmıştır. Ülke
mizde nüfus artış hızının yüksek olması, özellikle hizmet ve tarım sektörünün yapıları gereği denetim ve
izleme zorluğu kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü etkilemekte ve nedenlerinden birini teşkil etmektedir.
Bu nedenlerin yanında hızlı nüfus artışı, kente göç ile meydana gelen işsizlik ve çarpık kentleşme, mevcut
işgücü piyasalarında olumsuzluklara ve kayıt dışı istihdama neden olmaktadır. Kayıtlı ekonomilerden elde
edilen gelirin düşük olması durumunda bireylerin ek gelir yaratmak amacıyla ek bir işte çalışması durumu
da kayıt dışılığı artıran bir diğer unsurdur.
İstihdamın büyüme elastikiyeti, Türk ekonomisinin yeterince yeni iş yaratamadığını kanıtlayan bir
göstergedir. Bu oran her yüzde birlik büyümenin (kayıtlı) istihdamı bir senelik bir geçiş dönemi sonrasında
ne kadar artırdığını göstermektedir. Türkiye’nin 1994–2004 dönemindeki katsayısı yalnızca%0,08 çıkmıştır.
Başka bir deyişle, her yüzde birlik büyüme net istihdamı yalnızca on binde sekiz oranında artırmıştır. Bu
oranın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşüklüğü Türk ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesinin
zayıflığına işaret etmektedir.
Kayıt Dışı Ekonomi ve Sosyal Bilinç
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye ilişkin olarak sosyal bilincin doğru bir şekilde gelişememesinin en
önemli nedenlerinden birisi de kamu yönetiminde şeffaflığın uzun yıllar sağlanamamasıdır.
Kamu yönetiminin yerine getirmek zorunda olduğu savunma ve iç güvenlik, adalet, eğitim, sağlık
ve altyapı gibi pek çok hizmet bulunmaktadır. Kamunun asli gelir kaynağı olan vergiler, kayıt dışı ekonomi
nedeniyle olumsuz etkilenen vergi idaresi tarafından yeterince toplanamayınca kamusal hizmetlerin
zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu durum vergi tabanının aşınmasına ve
kaynakların gözlem ve kontrol dışına çıkmasına yol açmaktadır. Ayrıca vergide adalet ve eşitlik ilkesi,
vergisini düzenli ödeyen kayıtlı kesim aleyhine bozulmaktadır.
Kayıt dışı ekonomiye ilişkin değer yargılarını ve dolayısıyla da kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne
olan etkisini gösterebilecek en iyi örnek Türkiye’deki vergi kaçağı ve bu kaçağın nedenleridir. Vergi
gelirlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Grafik 13’de de görüleceği üzere, kamuoyunun yarısı vergilerin yerinde kullanıldığı konusunda
olumsuz görüş bildirmiştir. Bu oran yüksek sosyoekonomik gruplarda %73,1’e çıkmaktadır.