Page 42 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

32
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
4. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SONUÇLARI
Kayıt dışı ekonominin etkileri konusunun hem işletmeler hem de genel ekonomi açısından
incelenmesi kayıt dışı ekonominin tüm boyutlarının tamamının görülmesi bakımından faydalı olacaktır.
Ancak kayıt dışı ekonominin etkileri incelenirken dikkat edilmesi gereken husus bu etkilerin ülkeden ülkeye
farklılıklar göstereceği ve farklı ekonomik yapılanmalarda farklı sonuçlara neden olacağıdır.
Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki refah ve zenginlik farkının büyümesi küresel
dengeleri ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu farkın azaltılması, az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir ve kalıcı
bir büyüme trendi yakalamaları ile mümkündür. Dolayısıyla iktisadi büyümenin daha iyi anlaşılmasına
yönelik çalışmalar son dönemde ivme kazanmıştır. Bu çalışmalarda büyümeyi açıklayan geleneksel iktisadi
modellerin ötesine geçilerek, büyümeyi sağlayacak ve bunu sürekli kılacak politika seçenekleri üzerinde
durulmaktadır. Büyüme yanlısı kamu politikaları ele alınırken, refah düzeyi ile verimlilik arasında doğrudan
bir ilişki bulunduğu görülmektedir.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin, makro ekonomik kararlar üzerine, kamu maliyesi ve toplum üzerine
olumsuz etkileri aşağıdaki gibidir.
İstatistiki Sonuçları
Kayıt dışı ekonomi resmi kayıtlara girmediğinden kayıtlı ekonomide belirlenen ekonomik göstergeler
(enflasyon, işsizlik, büyüme oranları ve milli gelir) gerçekte olduğundan farklı çıkmaktadır. Birçok gösterge
milli istatistiklere girmediği için ekonominin durumu hakkında yanlış bilgi vermekte ve bu verilere göre
uygulanacak iktisadi ve mali politikalardan beklenen sonuçlar gerçekleşmemektedir. İstatistiki olarak
GSMH, istihdam, fiyatlar gibi temel göstergelerin kesin olarak belirlenememesi, etkin ve doğru politikalar
ile gerekli önlemlerin alınıp uygulanamamasına yol açmaktadır.
Kaynak Kullanımına İlişkin Sonuçları
Kayıt dışı ekonomi nedeniyle tahsil edilemeyen tutarlar kaynak dağılımında etkinliği bozmakta
ve kaynakların verimsiz alanlara yöneltilmesine neden olmaktadır. Kayıt dışılık vergi ve prim kaybına
neden olduğundan bu yönüyle bütçe açığına da sebep olmakta ve daha fazla vergi alma ihtiyacı
doğurmaktadır.
Haksız Rekabet
Rekabetçi bir düzenleyici çerçeve, verimlilik artışını da beraberinde getirecektir. Rekabetin
piyasalardaki bu olumlu etkisini sınırlayan her türlü engel, ekonominin potansiyel verimliliğine ulaşmasını
ve dolayısıyla potansiyel büyümesini olumsuz etkileyecektir. Kayıt dışı olgusu tam bu nitelikte bir
engeldir. Kayıt dışı ekonominin varlığı rekabetçi düzenden beklenen olumlu sonuçların elde edilmesini
önlemektedir. Şöyle ki, kayıt dışının var olduğu bir ortamda yeterli verimlilikte çalışmayan firmalara piyasa
dışına çıkarak faaliyetlerine son vermelerinin yanı sıra, kayıt dışına çıkarak faaliyetlerine devam etmeleri
şansı tanınmaktadır. Bu suretle söz konusu firmalar, kayıt dışına çıkarak elde ettikleri maliyet avantajları ile
daha verimli ve daha rekabetçi olan ancak kayıt içinde kalmış firmalarla rekabete devam edebilmektedirler.
Bunun sonucunda ekonomi zaman içinde ikili bir yapıya bürünmektedir: Bir tarafta kayıt içinde çalışan
ve daha verimli firmalar, diğer tarafta kayıt dışında çalışan daha verimsiz firmalar. Bu kalıcı bölünme,
ekonominin daha verimli ve daha fazla zenginlik üreten bir yapıya kavuşmasını önlemektedir. Böylece
kayıt dışılık bir ekonominin potansiyel verimliliğine ulaşmasını önleyerek o ülkenin büyüme performansını
olumsuz anlamda etkilemektedir.