Page 48 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

38
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
SONUÇ
Bu çalışma ile kayıt dışı ekonominin nedenlerinin belirlenmesi ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün
daraltılması için alınması gereken önlemlerin, kamu sektörünün önemli kurum ve kuruluşlarının işbirliği
ile belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi, kısa vadede istihdam ve yatırım açısından geçici ve yanıltıcı bazı avantajlar
sağladığı düşünülse de gerçekte ülke çıkarları ve ekonomisi açısından büyük olumsuzluklara neden
olan bir paradokstur. Ekonominin yapısal bir parçası haline gelen ve mücadelesi gittikçe zorlaşan kayıt
dışı ekonomiyi daraltmak için ise kısa vadeli tedbirler yerine orta ve uzun vadeli yapısal değişiklikler
gereklidir.
Bu nedenle, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin;
• Devlet politikası olarak benimsenmesi,
• Sürekli bir çalışma grubunun oluşturulması,
• Stratejik eylem planının hazırlanması,
• Kararlı ve sürekli olması,
• Kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm sağlanması,
• Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması,
• Kayıt içi faaliyetlerin özendirilmesi,
• Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması,
• Toplumsal mutabakatın sağlanması ve güçlendirilmesi,
gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin boyutlarının tespitinden çok, nedenleri,
etkilediği alanlar ve alınması gereken önlemler üzerinde durularak, bu anlamda da, “İllegal Ekonomi”
olarak tanımlanan ve yasal olmayan aktiviteleri de kapsayan kayıt dışı ekonomi, bu çalışmanın dışında
tutulmuştur.
Çalışmanın bundan sonraki kısmında durum analizi sonuçlarında da yararlanılarak, ekonomik
kalkınmanın önünde bir engel olan kayıt dışı ekonomiyle orta ve uzun vadeli tedbirle ve somut adımlarla
kararlı bir mücadele stratejisi oluşturulacaktır.