Page 49 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

39
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE GZFT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR
ZAYIF YANLAR
FIRSATLAR
TEHDİTLER
Bilgi teknolojilerinin yaygın
kullanımı
Tanım farklılıkları ve ölçme sorunları
Kayıt dışı faaliyetlerin kanunsuz ve ahlak dışı olması yönündeki
inanış
Kişilere kısa vadede gelir ve fayda
sağlaması
Teşvik yasalarının rolü
Üretimin teşvik edilmesini sağlayacak
mevzuat hükümlerinin yokluğu
Ülkemiz üst yönetiminin kararlı desteği
Kayıt dışı faaliyetler gösterenlerin
rekabet gücünü arttırması
Sosyal güvenlik kurumlarının
birleşmesi ile norm birliğinin
sağlanması
Mevzuatın piyasalardaki gelişmeleri takip
edememesi ve mevzuatın uygulanmasında
engellerle/güçlüklerle karşılaşılması
Siyasi istikrar (ekonomik öngörülebilirlik)
Ülkenin büyüme performansını
olumsuz etkilemesi
Kurumların veri ambarı
kapasitesinin yüksekliği
Bürokrasinin fazlalığı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik projeler
Gelir dağılımındaki adaletsizlik
Kolluk kuvvetlerinin eylem
yetkisinin bulunması
Taksitlendirme ve kriz dönemi dışında yapılan
aflar
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ilgili kurumlar arasında
işbirliği ve bilgi değişimi imkanları
Sosyal güvenlik kurumlarının fon
yapısını bozması
İhbar ve şikâyetlerin anında
değerlendirilebilmesi
Erken emeklilik ve prim oranlarının yüksekliği Uluslararası deneyimlere erişim ve uyum imkanlarının
çoğalması
İşsizlik
Özellikli sektörlerde bandrol
ve marker gibi uygulamalar
Farklı kurumlar arasında bir koordinasyonu
gerektirmesi ve kurumlar arasında
koordinasyon ve işbirliğinin yeterli düzeyde
olmaması
Hızlı teknolojik gelişmeler
İş gücü maliyetlerinin fazlalığı
Özellikli sektörlerde
düzenleyici/denetleyici
kurum/kuruluşların varlığı
Denetim elemanı sayısının azlığı
Sendikal hareketlerin varlığı, sivil toplum örgütlerinin
kamudaki etkisi ve konuya medyanın ilgisi
Tarım ve hizmet gibi sektörlerin
yapıları gereği izleme ve
denetlenme zorluğu
Rekabeti esas alan yasal
düzenlemelerin varlığı
İdari para cezaları ve caydırıcı diğer
yaptırımların eksikliği
Ülkemizin genç nüfus oranı
Toplanan vergilerin devlet
tarafından etkin ve verimli şekilde
kullanılmadığı algısı
Şeffaflık, hesap verilebilirlik
ve iyi yönetişim ilkeleri
Tüm işlemlerde TC kimlik numarasının
kullanılamıyor olması
Sosyal Güvenlik Reformu
Küreselleşme
Yerel risk analizi çalışmalarının olmaması
Risk analizi çalışmalarının tek çatı altında toplanması
Makroekonomik istikrarın
bozulması
Fiziki kontrol oranlarının yüksekliği ve iç
piyasa denetiminin yaygın ve etkin olmaması
Tarım istihdamındaki çözülme
Dışsal şoklar
Küçük işletmelere dayalı üretim yapısı
Fonksiyonel yapıda Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuş olması
Fiziki altyapı sorunları
Vergi tabanının mobilitesi
Kayıtdışılığı özendirici uygulamalar (Yasaya
uygun olmayan Yeşil kart uygulamaları)
Sanayi Envanterinin mevcut olmaması