Page 53 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

Eylem Planı, 2008-2010 dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşme
sonuçları, kurumlardan gelen eylem önerilerinin değerlendirilmesi ve Ekonomi Koordinasyon
Kurulunun önerileri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomiyle mücadele aynı zamanda kayıt dışı istihdamla
mücadeleyi de kapsamaktadır. Bununla birlikte, hazırlanmakta olan
de kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kapsayıcı hedefler yer aldığından, Eylem
Planında bu türden eylemler tekrar edilmemiş, ancak, gelir-istihdam boyutunda kurumlar arası
işbirliği gerektiren eylemlere yer verilmiştir.
II- SORUMLU VE KOORDĠNATÖR KURULUġLAR
1- Sorumlu KuruluĢlar:
Gerçekleştirilecek eylem ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi
bulunan ve koordinatör kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlardır.
2- Koordinatör
KuruluĢ:
Öngörülen
eylemi
gerçekleştirerek
süresinde
sonuçlandırmaktan ve gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan raporlamaktan sorumlu
kuruluştur.
Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş, eylemleri izleyerek Gelir İdaresi
Başkanlığına
üçer
aylık
dönemler
itibariyle
raporlayacaktır.
Raporlamada
e-posta adresi kullanılacaktır.
Eylem Planı, Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda aşağıda yer alan
kurum/kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülecektir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Şeker Kurumu
Türkiye Noterler Birliği
III- ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı kazanılması, şüphesiz etkin bir izleme ve
değerlendirme ile mümkün bulunmaktadır.
Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine
getirilecek, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini Gelir
İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacak ve Eylem Planı aşağıda yer alan
kurullarca izlenecek ve değerlendirilecektir.