Page 58-59 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
5
Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol
sektörlerinden başlamak üzere elektronik
fatura ve elektronik defter kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
Elektronik fatura uygulamasının ve
elektronik
defter
kullanımının
artırılması
GİB
GİB
Aralık
2012
Elektronik fatura düzenleyen ve
defterlerini elektronik ortamda tutan
mükellef sayısı
6
İnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt
altına alınabilmesine yönelik teknik ve
hukukî altyapı oluşturulacaktır.
Çalışmanın
öngörülen
takvim
doğrultusunda tamamlanması
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
BTK
GİB
GİB
2011-2013
7
Denetim
elemanlarının
kullanımına
münhasır olmak üzere işyeri ve sektör
analizlerine esas teşkil edecek bilgilerin yer
alacağı dijital ortamda “işyeri elektronik
denetim defteri” ile “işyerleri elektronik
sicil merkezi” oluşturulacaktır.
01/01/2012 tarihinden itibaren denetim
elemanlarının otomasyon programına
sorunsuzca
bağlanabilmeleri
ve
denetlenen işyerleri ile ilgili denetim
raporları ve işyeri bilgilerinin güncel bir
şekilde bu sisteme girişi
ÇSGB
ÇSGB
Aralık
2012
8
Sosyal Güvenlik Kurumu Eylem Planı
dönemi içinde denetim elemanı sayısını
1500’e çıkaracaktır.
Denetim elemanı sayısındaki artış
SGK
SGK
Aralık
2012