Page 60-61 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
9
Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi
Başkanlığı arasında yapılacak işbirliği ile
yoklama fişleri ve işyeri durum tespit
tutanaklarının
birleştirilmesi
suretiyle
denetimde etkinlik temin edilecek ve
yoklamaların elektronik ortamda yapılması
sağlanacaktır.
Yoklama fişleri ve işyeri durum
tespit
tutanaklarına
ait
ortak
formun oluşturulması ve kullanımına
başlanması
SGK
GİB
SGK
Aralık
2012
Elektronik ortamda yapılan yoklama
sayısı
10
Aylık prim ve hizmet belgesinde gerekli
değişiklik
yapılarak
işverenlerin
çalıştırdıkları sigortalıların, Uluslararası
Standart Meslek Sınıflaması kodlarına
uygun olarak mesleklerini bildirmeleri
sağlanacaktır.
Bildirimlerin standart meslek koduna
göre alınması
SGK
İŞKUR
SGK
Aralık
2012
11
Mükelleflerin yapmış oldukları faaliyetlerin
sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi
sağlanacaktır.
Fiilî faaliyetleri ile kayıtlı faaliyetleri
birbirinden farklı olan mükelleflerin
tespit edilerek mevcut duruma göre
yapılan güncelleme sayısı
GİB
GİB
Aralık
2012