Page 76-77 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

EYLEM
NO
AMAÇ
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESĠ
SORUMLU
KURULUġLAR
KOORDĠNATÖR
KURULUġ
TAKVĠM
34
Amaç 4: Veri Tabanı PaylaĢımı
Akaryakıt satış istasyonlarındaki satış
verilerinin çevrimiçi olarak Gelir İdaresi
Başkanlığına gönderilmesi için gerekli
sistem oluşturulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar sistemin
kurulması
Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı)
GİB
GİB
Aralık
2013
35
Tapu TAKBİS sisteminin tamamlanarak
verilerin çevrimiçi olarak paylaşılabilir hale
getirilmesi sağlanacaktır.
Belirlenen takvim içinde sistemin
tamamlanması ve paylaşılır hale
getirilmesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
(Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
(Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü)
Aralık
2013
36
Sıvı formda şeker üretimi yapan şirketlerin
satışa esas noktalarına tesis edilen kütlesel
debimetre verilerinin, bilgisayar ortamında
Şeker Kurumuna anlık olarak iletilmesi,
raporlanması ve imalat sanayinde kullanılan
sıvı şeker girdilerinin takibine yönelik
sistem kurulacaktır.
Elektronik ortamda Kuruma bağlanan
debimetre sayısı
Şeker Kurumu
Şeker Kurumu
Haziran
2013
37
Noterlerce yapılan işlemlere ilişkin verilerin
ilgili kurumlarca elektronik ortamda
paylaşımına yönelik sistem kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar sistemin hayata
geçirilmesi
Türkiye Noterler
Birliği
Türkiye Noterler
Birliği
2011-2013