Page 85 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
1.
Programın Amacı ve Kapsamı
Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz açısından
halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması,
orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik
unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu
gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı ekonominin azaltılması
amaçlanmaktadır.
Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında her ne kadar kayıtlı sektörlerin güçlendirilmesi ve kayıtlı sisteme
girişlerin teşvik edilmesi önem arz etse de, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında diğer programların
doğrudan ya da dolaylı olarak bu hususlara katkı sağlayacağı dikkate alınarak, bu programda söz
konusu bileşenlere yer verilmeyecektir.
2.
Programın Hedefi
Kayıt dışı ekonominin GSYH'ya oranının beş puan azaltılması
Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beş puan azaltılması
3.
Performans Göstergeleri
No
Gösterge Adı
Mevcut
Durum
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kayıt dışı ekonominin GSYH'ya oranı
%26,5 %26 %25 %24 %23 %21,5
2
Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı
çalışanların tarım dışı istihdama oranı
%22 %22 %20 %19 %18 %17
3 Kayıtlı faal mükellef sayısı
4,9
Milyon
5
Milyon
5,1
Milyon
5,2
Milyon
5,3
Milyon
5,4
Milyon
4.
Program Bileşenleri
Program Koordinatörü: Gelir İdaresi Başkanlığı
1. Bileşen:
Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin
Analizi/
Kalkınma Bakanlığı
2. Bileşen:
Gönüllü Uyumun Teşvik Edilmesi ve Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi/Gelir
İdaresi Başkanlığı
3. Bileşen:
Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve İlgili Mevzuatın Gözden Geçirilmesi/
Gelir İdaresi
Başkanlığı
4. Bileşen:
Eğitici ve Kapsayıcı Yöntemlerle Toplumun Tüm Kesimlerinde Farkındalığın Artırılması/
Gelir
İdaresi Başkanlığı
5. Bileşen:
Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların
Giderilmesi/Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı