Page 86-87 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

5.
Eylem Planı
1. Bileşen: Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Analizi
Politika 1.1: Kayıt dişiliğin boyutunun gelir ve istihdam yönüyle araştırılması
Eylem
No Eylem
Eylemden
Sorumlu
Kuruluş
Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç-
Bitiş Tarihi
Açıklama
1
Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde
kullanılan mevcut standart yöntemler Türkiye'ye
özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilecek ve
belirli sektörler bazında kayıt dışı ekonominin
boyutu ölçülerek yol açtığı sorunların etkisi
araştırılacaktır.
Maliye
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, GİB, SGK, TÜİK
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Türkiye'ye özgü koşullar ve değişkenler çerçevesinde
uluslararası alanda kabul görmüş yöntemler kullanılarak
belli sektörlerde kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecektir.
2
Vergi açığının GSYH'ya oranı, beklenen vergi
gelirleri ve vergilendirme kapasitesi, ülke bazında
ölçülecek ve vergi türleri itibarıyla mükelleflerin,
vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıkların yetki
alanı nezdinde vergiye uyum düzeyleri analiz
edilecektir.
GİB
Maliye Bakanlığı, SGK,
TÜİK
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Ülke bazında temel makroekonomik büyüklükler analiz
edilerek vergi açığı ve vergilendirme kapasitesi
hesaplanacak, vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıkların
yetki alanı nezdinde vergi türleri itibarıyla vergiye uyum
düzeyleri analiz edilecektir.
3
Kayıt dışı istihdam ve boyutu, düzenlenecek bir
çalıştayda değerlendirilecek ve kayıt dışılığın yoğun
olduğu tarım dışı sektörlerde durum analizi
yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı, GİB,
İŞKUR, KOSGEB, SGK,
TÜİK, TOBB, TESK, TİSK,
DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ,
MÜSİAD, TÜSİAD
Şubat 2015 -
Mayıs 2015
Kayıt dışı istihdamla ilgili kamu kurumları ve sosyal
ortakların yer aldığı bir çalıştay düzenlenecek, tarım dışı
sektörlerde kayıt dışılığın yoğun olduğu belirlenen sektörler
analiz edilerek, tespit edilecek çözüm önerilerinin hayata
geçirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
2. Bileşen: Gönüllü Uyumun Teşvik Edilmesi ve Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi
Politika 2.1: Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırıcı uygulama ve sistemlerin geliştirilmesi
Eylem
No Eylem
Eylemden
Sorumlu
Kuruluş
Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç-
Bitiş Tarihi
Açıklama
4
Vergiye gönüllü uyumu etkileyen ekonomik,
sosyolojik, kültürel vb. tüm faktörler analiz
edilerek, mükelleflerin uyum seviyelerini artırmaya
yönelik çözümler geliştirilecektir.
GİB
Maliye Bakanlığı
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörlerin
ve uyum seviyelerinin tespitine yönelik araştırma ve anket
çalışmaları yapılacak, bunların sonuçlarına göre uyum
düzeyini artırmaya yönelik strateji ve eylemler
belirlenecektir.