Page 88-89 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

5
Mükellef ve vergi türleri itibariyle vergiye uyum
maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
GİB
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Vergiye uyum düzeyini etkileyen, ödenen vergiler dışındaki
zaman ve parasal maliyetler, mükellef ve vergi türleri
bazında ölçülecektir.
6
Mükellefiyete ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip
işlemlerinde süreçler hızlandırılacak, güncelliğini
yitiren müessese ve uygulamalar revize edilmek
veya yenileri getirilmek suretiyle mükelleflerin
vergiye gönüllü uyum seviyeleri artırılacaktır.
GİB
Adalet Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı
Şubat 2015 -
Aralık 2015
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve
memnuniyet seviyelerini yükseltmek amacıyla
vergilendirme sürecindeki ilgili tüm iş ve işlemler gözden
geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
7
"Mükellef Risk Yönetimi Projesi"yle analize tabi
tutulan mükelleflerin vergisel ödevlere uyum
düzeyleri belirlenecek, yükümlülüklerini tam ve
zamanında yerine getirenlere yönelik pozitif
uygulama ve sistemler hayata geçirilecektir.
GİB
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2015
Mükelleflerin vergiye uyum düzeyleri risk odaklı yöntemlerle
ölçülecek ve uyum düzeyi düşük mükelleflere yönelik
tedbirler geliştirilmek, uyum düzeyi yüksek mükellefler
nezdinde ise pozitif mekanizmalar tesis edilmek suretiyle
gönüllü uyum teşvik edilecektir.
8
Vergi ve mükellefiyet türlerine göre, işe yeni
başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
vergilendirme süreçleri ile hak ve yükümlülüklerine
ilişkin bilgilendirici rehber ve interaktif yazılımlar
hazırlanarak mükelleflerin kullanımına
sunulacaktır.
GİB
-
Şubat 2015 -
Ekim 2015
İşe yeni başlayan mükelleflerin vergilendirme süreçleri ile
hak ve yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı, bilgilendirici ve
anlaşılabilir rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanılarak
ilgililerin kullanımına sunulacaktır.
9
Vergiyle ilgili beyan ve bildirime yönelik her türlü
belge, mükellefler ve ilgili tarafların da görüşlerine
başvurulmak suretiyle gözden geçirilecek, analize
uygun, daha basit ve anlaşılır hale getirilecektir.
GİB
TÜRMOB
Şubat 2015 -
Ekim 2015
Beyanname ve bildirimler, analize uygunluk, basitlik ve
anlaşılırlık hususlarında, mükellefler ve ilgili birimlerin de
görüşlerine başvurulmak suretiyle değerlendirilecek ve
gerekli değişiklikler yapılacaktır.
10
Belirli kamusal hizmetlerden yoğun biçimde
yararlanılan yerlere (vergi daireleri, tapu idareleri,
hava limanları vb.) vergi tahsilatının
kolaylaştırılması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin
artırılması amacıyla ödeme terminalleri kurulacak
ve gerekli diğer iyileştirmeler yapılacaktır.
GİB
BDDK, Türkiye Bankalar
Birliği, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği
Şubat 2015 -
Ekim 2015
Mükelleflerin vergi borçlarını vergi dairesi veya bankalara
gitmeksizin, kolayca ulaşılabilecek alanlara konuşlandırılan
ATM benzeri ödeme terminalleri üzerinden ödeyebilmeleri
sağlanacak ve bu konuda gerekli diğer iyileştirmeler
yapılacaktır.