Page 98-99 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

31
Nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında, ödeme
işlemlerinde banka kartları ve benzeri ödeme
araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik
gerekli çalışmalar yapılacaktır.
BDDK
Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, GİB, Türkiye
Bankalar Birliği, Türkiye
Katılım Bankaları Birliği,
BKM
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Kartla ödemelerin artırılması için bireylerin kart kullanımının
günlük hayatın bir parçası haline getirilmesine ve nakit
ekonomisiyle mücadele kapsamında kart kullanımını, kart
kullanıcısı ve üye işyeri nezdinde avantajlı hale getirmeye
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
32
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer
alan malların, imalat ve ithalatından nihai
tüketiciye ulaşım safhasına kadarki tüm süreçleri
kavrayan etkin bir vergi incelemesi yapmak
amacıyla elektronik ortamda bir denetim modülü
oluşturulacaktır.
Maliye
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, EPDK, GİB
Şubat 2015 -
Haziran 2016
ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların imalat veya
ithalatından nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadarki tüm
süreçleri kavrayan etkin bir denetim sistemi kurulacaktır.
33
Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi kayıp ve kaçağını
azaltmak amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri
gözden geçirilecek, ilgili kurumlarla birlikte yapılan
ortak denetimleri de kapsayan daha etkin bir
denetim mekanizması oluşturulacaktır.
GİB
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2015
Eylem kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yanı sıra
sahada denetim yapan ilgili diğer kurumlarla birlikte (İçişleri
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) ortak
denetimler yapılacaktır.
Vergi incelemesi gerektirmeyen yaygın - yoğun denetim ve
yoklama faaliyetleriyle denetlenebilecek ve ilgili vergi
dairelerince sonuçlandırılabilecek denetim konuları
belirlenerek, denetimde etkinliğin arttırılması sağlanacaktır.
34
Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasına
katkı sağlamak amacıyla, 24 saat esasına dayanan
denetim uygulamasına geçilecektir.
GİB
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
SGK
Şubat 2015 -
Temmuz 2015
Daha etkin ve kapsamlı bir denetim modeli ile günün 24
saatinde fiili denetim yapılmasına imkân sağlayan bir
uygulama öngörülmektedir.
35
E-yoklama sistemi hayata geçirilecek, denetimlerde
etkinliğin artırılmasını teminen elektronik sistemler
geliştirilecek, denetime ilişkin sonuçlar ilgili
kurumlarla paylaşılacaktır.
GİB
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2015
Yoklama ve yaygın yoğun denetim faaliyetlerinin asli olarak
tablet bilgisayarlar vasıtasıyla yerine getirilmesi ve bu
suretle elde edilen verilerin eş zamanlı olarak analizi ve ilgili
kurum ve kuruluşlar ile elektronik ortamda paylaşılması ve
yoklama ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması
amaçlanmaktadır.