Page 104-105 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

48
Prime esas kazançların meslek koduyla uyumlu
olarak bildirilmesini sağlayacak yasal altyapı
oluşturularak, öngörülen meslek gruplarına yönelik
prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret
skalaları belirlenecek ve rehberlik ve denetim
süreçleri başlatılacaktır.
SGK
Millî Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İŞKUR,
TÜİK, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Meslek
Kuruluşları
Şubat 2015 -
Aralık 2015
İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay verilen
"Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nde sigortalının mesleği ile
meslek kodunun bildirimi yasal zorunluluk haline getirilecek,
öngörülen meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen
ücretler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
sosyal tarafların görüşleri ve TÜİK tarafından yapılan kazanç
istatistiklerinden yararlanarak "sigorta primine esas karine
ücret" tespit edilerek, gerekli bilgilendirme ve denetim
işlemleri yapılacaktır.
49
Kayıt dışı işçi çalıştırmaları veya Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık
suçlarını işlemeleri sebebiyle haklarında
kesinleşmiş hüküm bulunanların kamu
ihalelerinden yasaklanması sağlanacaktır.
Maliye
Bakanlığı
GİB, KİK, SGK
Şubat 2015 -
Aralık 2015
Gerek kayıt dışı işçi çalıştırmaları, gerekse vergi kaçakçılığı
suçu işlemeleri sebebiyle haklarında mahkemece hüküm
verilmiş olanlar kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.
50
Kayıt dışı istihdamla ilgili denetimlerde etkinliğinin
artırılması amacıyla, tüm denetim sürecinin
elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak
otomasyon programları hazırlanacak ve denetim
kapasitesinin artırılması amacıyla SGK'da görev
yapan denetmen sayısı 5000'e çıkarılacaktır.
SGK
-
Şubat 2015 -
Aralık 2017
Kayıt dışı istihdamla mücadelede denetim sisteminin
etkinliğinin sağlanması, mükerrer denetim ile emek ve
zaman kaybının önlenmesi amacıyla denetim talebi ile
başlayıp denetim raporunun hazırlanması ve işleme
konulmasına kadar olan tüm süreçlerin elektronik ortamda
yürütüldüğü bir otomasyon programının hayata geçirilmesi
sağlanacak, sosyal güvenlik denetmeni/denetmen
yardımcısı sayısı kademeli olarak 5.000'e çıkarılacaktır.