Page 125 - EL ELE TEM

Basic HTML Version

52
KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008-2010
EYLEM
NO AMAÇ HEDEF
EYLEM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
SORUMLU
KURULUŞLAR
KOORDİNATÖR
KURULUŞ
TAKVİM
10
AMAÇ 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK
Hedef 1. Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigorta Kanunu ile “ücretlerin bankalar
vasıtasıyla ödenmesi hususunda işverenlerin
zorunlu tutulması” uygulaması getirilerek
hem hiç bildirimi olmayan çalışanların kayıt
altına alınması hem de bildirimi olduğu
halde gerçek ücretler yönünden bildirimin
sağlanması suretiyle kayıt dışı istihdam
önlenecektir. (2008 yılı Haziran ayında
başlatılan uygulama 2009 yılı Ekim ayında
tamamlanacaktır.)
Sigortalı sayısı ve prim
tahsilatoranlarında
artış çalışanların
gerçek ücretleri
yönünden bildirimleri
sağlanarak gerçek
ücretlerinin prim
ödeme günsayısı
ve prime esas
kazançitibarıyla emekli
aylıklarına olumlu
etkilerinin sağlanması
SGK
SGK
2008-2009
11
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigorta Kanunu ile “part-time çalışanlar için
ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik
sürelerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek
tamamlama imkanının getirilmesi” suretiyle
esnek çalışmaların teşvik edilmesi ve bu tür
çalışmaların kayıt altına alınmasıyla kayıt dışı
istihdam önlenecektir. (2008 yılı Temmuz
ayında başlatılan uygulama 2009 yılı Ekim
ayında tamamlanacaktır.)
Hem zorunlu hem de
isteğe bağlı sigortalı
sayısı ile prim tahsilat
oranlarında artış
sağlanması suretiyle
esnek çalışanlara
genel sağlık sigortası
hükümlerinden de
yararlanma imkanının
sağlanarak bunların
kayıt altına alınması.
SGK
SGK
2008-2009
12
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigorta Kanunu ile “bankalar, döner
sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel
kişiler ve kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlardan Kurumca bilgi ve
belge isteme hakkının getirilmesi” suretiyle
kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde
işlemlerin basitleştirilmesi sağlanacak ve
dolayısıyla kayıt dışı istihdam önlenecektir.
(2008 yılı Temmuz ayında başlatılan
uygulama 2009 yılı Temmuz ayında
tamamlanacaktır.)
Kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılması
suretiyle işlemlerin
basitleştirilmesi ve
ortak veri tabanlarının
oluşturulması
sağlanarak sigortalı
sayısında artış
sağlanması suretiyle
kayıt dışı istihdamın
önlenmesi
SGK
SGK
2008-2009