TÜSİAD YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerceve ve Uluslararası Uygulamalar CİLT – 1

İyi işleyen bir etik sisteminin oluşturulması için devleti meydana getiren bütün erklerde etik ilkeler benimsenmeli, etkili yaptırım mekanizmalarıyla birlikte etik davranış kodları ve yasalar düzenlenmeli ve bunların uygulanmasının sağlanması için etik kurul ve kurumlar kurulmalıdır. “Devlette Etik Altyapı Dizisi” kapsamındaki raporların Türkiye ile ilgili bölümleri, bir mevzuat reformu anlayışı içerisinde etik dışı davranışlarla ilgili sorunlara somut öneriler ve değişiklik yapılması gereken kanunlar ile ilgili düzenleme önerileri getirecektir. Ayrıca raporlarda yasama, yürütme ve yargı erklerinin mensupları için “model etik kanunu” hazırlanacaktır. Bu çerçevede, dizinin ilk raporunda “Kamu Yönetiminde Etik” konusu kavramsal çerçeve ve uluslararası uygulamalar bağlamında ele alınmaktadır.

İndir

Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı Saydamlık Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler CİLT – 2

Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlarından birisi, etik dışı faaliyetlerin yaygın olmasıdır. Ülkemizde etik dışı faaliyetler, bireysel boyutları aşıp kurumsallaşmaya başlamıştır. Etik davranış standartlarının eksikliği, hesap verme mekanizmalarının işlevsiz olması, etik konusuna yeterince önem verilmemesi, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve siyasi konularda gerilere götürmektedir. “Devlette Etik Altyapı Dizisi” çerçevesinde hazırlanan bu rapor “Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Yasal Altyapı, Saydamlık ve Kamuda Ayrıcalıklar/Tespit ve Öneriler” başlığını taşımaktadır. Bu rapor, “Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar” adlı birinci cilt üzerine temellendirilmiştir. Birinci ciltte kamu yönetiminde etik konusunda incelenen ülke sistemleri ve kavramsal çerçeve sonucu elde edilen bilgiler, ikinci ciltte özellikle “Öneriler” bölümlerine temel oluşturmakta, ışık tutmaktadır.

İndir

Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik

“TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi” kapsamında “Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik” başlıklı rapor yayınlanmıştır. Rapor, TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu’nun faaliyetleri kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu tarafından hazırlanmıştır.

Rapor, 6 temel yargısal etik değerinden yola çıkarak Türkiye’deki mevcut mevzuatı ve uygulamayı değerlendirmekte ve öneriler sunmaktadır. Raporun temelini oluşturan bu ilkeler “Bağımsızlık”, “Tarafsızlık”, “Dürüstlük”, “Mesleğe Yaraşırlık”, “Eşitlik” ve “Ehliyet ve Özen” olarak sıralanmaktadır.

İndir

Dünyada ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi

İşletmeler, ürün ve hizmet üreterek, toplum için refah ve zenginlik yaratırlar. Dolayısıyla, işletmelerin verimli ve başarılı olması toplum refahının ve zenginliğinin artması anlamına gelir. Bu bağlamda, ülkemiz işletmelerinin, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda daha başarılı olmaları için serbest piyasa rekabetini gözeten, kayıt dışı ekonomiye fırsat vermeyen, fikri hakları koruyan, hukuki ve etik altyapıların oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada iş etiği ile ilgili kavramlar, yaklaşımlar ve gelişmeler ile yurtdışındaki ve Türkiye’deki bazı uygulamalar incelenmiş, etik dışı davranışların tanımı yapılmış, etik bir yönetim sisteminin temel nitelikleri ve bunu oluşturmanın süreçleri değerlendirilmiş, ana başlıkları itibariyle bir etik kod örneği sunulmuştur. Raporun akademik unsurlar taşımasıyla beraber uygulamacılara yardımcı olacak özellikte olması gözetilmiştir.

İndir

Kamu Hizmetinde Etik: Güncel Konular ve Uygulama

Bu rapor OECD Kamu Yönetimi Birimi’nin 1996 yılında “Kamu Yönetimi Raporları” dizisinin 14. nolu yayını olan, seçilmiş üye ülkelerde kamu hizmetinde etik ve davranış kuralları ile ilgili araştırmasının ürünüdür. Avustralya, Finlandiya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler tarafından hazırlanmış olan ülke raporlarının analizine dayanmaktadır.